Potrebujete poradiť? Zavolajte nám 0947 933 777 , alebo napíšte lekaren@apluslekaren.sk

ŠTATÚT SÚŤAŽE A+ Lekárne

Účelom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže, ktorej vyhlasovateľom (organizátorom) je spoločnosť RAVEKO, s.r.o. prevádzkujúca verejnú lekáreň A+ Lekáreň, pričom sa môže jednať o nasledujúce typy súťaží: - online súťaž formou príspevku zverejnená na Facebookovej stránke (ďalej len „FB stránka“) vyhlasovateľa (organizátora) A+ Lekáreň, - online súťaž formou dotazníka (prostredníctvom webu survio.com) zverejnená na web stránke vyhlasovateľa (organizátora) www.apluslekaren.sk/ a na FB stránke A+ Lekáreň, - súťaž prebiehajúca na kamennej prevádzke formou zaregistrovaných bločkov v určenej minimálnej hodnote za nákup voľnopredajného sortimentu v A+ Lekáreň, zverejnená na súťažných letákoch / plagátoch na kamennej prevádzke A+ Lekáreň, na web stránke www.apluslekaren.sk/ a na FB stránke A+ lekáreň. Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými pri konkrétnej súťaži jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. Tento štatút môže byť zmenený iba formou jeho písomných dodatkov odsúhlasených vyhlasovateľom tejto súťaže.

1. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

1.1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť: RAVEKO s.r.o., Lucenkova 1205/12, 026 01 Dolný Kubín IČO: 54 423 813 DIČ :  2121661300IČ DPH: SK2121661300, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Dolný Kubín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  79102/L, prevádzkujúca verejnú lekáreň A+ Lekáreň (ďalej len „vyhlasovateľ a organizátor“).

1.2. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) je prevádzkovateľom vyhlasovateľ.

1.3. Súťaž, ktorá je zverejnená na FB stránke A+ Lekáreň nie je organizovaná v mene spoločnosti Facebook a údaje poskytnuté súťažiacimi, budú použité výlučne vyhlasovateľom (organizátorom) na účely tejto súťaže a v súlade s týmto štatútom. Zároveň každý súťažiaci zapojením sa do súťaže zverejnenej na FB stránke A+ Lekáreň súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

2. ÚČEL SÚŤAŽE

2.1. Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie vyhlasovateľa (organizátora) súťaže RAVEKO, s.r.o. (verejnej lekárne A+ Lekáreň) a jej služieb.

2.2. Súťaž je spravidla oznámená v texte príslušného zverejneného súťažného príspevku (ďalej len „súťažný príspevok“) na FB stránke A+ Lekáreň, na web stránke www.apluslekaren.sk alebo v texte informačného súťažného letáku / plagátu zverejneného na kamennej prevádzke Lekáreň u Broja.

3. TRVANIE SÚŤAŽE

3.1. Termín konania súťaže je vždy oznámený v príslušnom zverejnenom súťažnom príspevku vyhlasovateľa (organizátora) súťaže A+ Lekáreň.

 

4. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

4.1. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

4.2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem: zamestnancov vyhlasovateľa (organizátora) súťaže a osôb im blízkym v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku 5. tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

5. PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE

5.1. Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť splnením určených podmienok uvedených v popise konkrétneho zverejneného súťažného príspevku vyhlasovateľa (organizátora) súťaže A+ Lekáreň.

5.2. Každý účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru.

5.3. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky súťaže uvedené v konkrétnom súťažnom príspevku.

5.4. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný vyhlasovateľom (organizátorom) súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.

5.5. Spôsob určenia výhercu/výhercov súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. Výherca/výhercovia súťaže budú vyžrebovaní pod dohľadom dvoch zamestnancov vyhlasovateľa (organizátora) súťaže v jeho sídle, pričom výherca/výhercovia budú určení (vyžrebovaní) najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže, ak v súťažných podmienkach nie je uvedené inak.

6. VÝHRA, JEJ ODOVZDANIE A ZDANENIE

6.1. Predmet výhry a hodnota ceny/cien konkrétnej súťaže sú uvedené v príslušnom zverejnenom súťažnom príspevku vyhlasovateľa (organizátora) súťaže A+ Lekáreň.

6.2. Každý výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to buď telefonicky, či e-mailom (ak sú kontaktné údaje k dispozícii) alebo v prípade súťaže zverejnenej na FB stránke A+ Lekáreň formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa (organizátora) súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu/príspevku obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval, ak nebude možné ho kontaktovať do súkromnej správy zo strany A+ Lekáreň. V prípade, že sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

6.3. Odovzdanie výhry bude na prevádzke našej lekárne – A+ Lekáreň

6.4. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra, ktorej hodnota nepresiahne výšku 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) nepodlieha dani z príjmov a nie je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie.

7. OSOBITNÉ USTANOVENIA

7.1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa (organizátora) súťaže alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru zaniká, výhra nebude takejto osobe odovzdaná a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

7.2. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu alebo zneužitia si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť zverejnené oznámenie o výhre alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zamedziť účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s pravidlami súťaže.

7.3. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, resp. iné zverené informácie o výhercoch na svojej Facebookovej stránke A+ Lekáreň alebo na svojej webovej stránke www.apluslekaren.sk, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa (organizátora) súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

7.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na svojej FB stránke A+ Lekáreň, na svojej webovej stránke www.apluslekaren.sk alebo na informačnom súťažnom letáku/plagáte zverejnenom na kamennej prevádzke A+ Lekáreň

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Tento štatút je zverejnený na web stránke vyhlasovateľa / organizátora súťaže www.apluslekaren.sk a uložený u vyhlasovateľa / organizátora súťaže. Zároveň je link na dokument Štatútu súťaže zverejnený aj v každom konkrétnom súťažnom príspevku na Facebookovej stránke
A+ Lekáreň.

8.2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu aj v prevádzke A+ Lekáreň u vyhlasovateľa / organizátora súťaže.

 

V Dolnom Kubíne, dňa 11.12.2023

Kontakt

Adresa:  A+ Lekáreň, Na Sihoti 1168/10, Dolný Kubín

Email: lekaren@apluslekaren.sk

Telefón: 0947 933 777

web: www.apluslekaren.sk

Otváracie hodiny:
Po - Pi: 7:30 - 19:00
So - Ne: 8:00 - 12:00

A+ Lekáreň OD Kocka Dolný Kubín